ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 199,00 Kč
skladem
naše cena 59,00 Kč
skladem
naše cena 69,00 Kč
skladem

KONTAKTY

Lakoz CZ s.r.o.
Vintířov 169, 357 44 Vintířov u Chodova
kancelář: Vintířov 169
tel: + 420 773 206 145, +420 774 104 145
lakozpr@seznam.cz
www.webareal.cz/www-lakoz-cz

Nejprodávanější

naše cena 290,00 Kč
skladem
naše cena 209,00 Kč
skladem
naše cena 35,00 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě  firmy  Lakoz CZ s.r.o. (dále jen „provozovatel“).

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a kupujícího (dále jen "zákazník").

Naše firma Vám představuje internetový obchod s drogistickým zbožím, kosmetikou(dámské a pánské deo, dekorativní kosmetika, sprchové gely, šampony, vlasová kosmetika, prací prostředky,  čistící prostředky, osvěžovače vzduchu, autokosmetika, chemie, hygienické potřeby, dětská kosmetika, cukrovinky , vlasové ozdoby, hračky apod.), mnoha renomovaných výrobních značek za nejlepší ceny.

 

Před odesláním objednávky si prosím pozorně přečtěte tyto obchodní podmínky. Dokončením objednávky a jejím odesláním kupující stvrzuje, že je obeznámen a souhlasí s těmito obchodními podmínkami s reklamačním řádem. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva  vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

 • Pojmy
 • Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 • Práva a povinnosti zákazníka
 • Práva a povinnosti provozovatele
 • Doba, po kterou zůstává nabídka zboží a jeho cena v platnosti
 • Zrušení objednávky prodávajícím
 • Převzetí zboží
 • Záruka  a reklamační řád
 • Odstoupení zákazníka od kupní smlouvy
 • Ochrana osobních dat
 • Kontaktní údaje provozovatele

Pojmy

Provozovatelem je firma  Lakoz CZ s.r.o., Vintířov 169 , 357 44  Vintířov u Chodova, IČO:052 52 806., DIČ: CZ05252806.

Zákazníkem se rozumí subjekt, který s provozovatelem uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená zákazníkem v registračním formuláři pokud není udána jiná adresa. V případě, že zákazník požaduje dodání na jinou adresu musí informovat o tomto faktu provozovatele již při objednávce.

Internetovým obchodem se rozumí tento internetový obchod.

Košík je seznam produktů včetně názvu a ceny, které si zákazník vybral  ke koupi.

Katalog zboží je seznam nabízeného zboží provozovatelem internetového obchodu

Cena zboží je cena  konkrétního zboží uvedená v katalogu zboží.

Konečná cena zboží je cena zboží včetně všech poplatků tj. poštovného, balného apod. S touto cenou se  zákazník seznámí před potvrzením objednávky.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Zákazník si vybere zboží jeho vyhledáním v katalogu zboží a jeho zahrnutím do elektronické (závazné) objednávky včetně požadovaného množství. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění dalších veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí zákazníkem. Vybrané zboží vhodí do košíku v požadovaném množství. Má-li v něm vše, co si přál, objednávku potvrdí tlačítkem Objednat. V dalším kroku zaškrtne nabízenou dopravu a dále zvolí způsob platby kupní ceny. Kliknutím na ikonu Dokončit objednávku je nákup u konce. Následně se zákazníkovi zobrazí souhrnné informace o jeho objednávce a na jím uvedený e-mail bude odesláno potvrzení o přijetí objednávky.

 

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Drogerie Xantea jsou závazné. V případě, že se jedná o objednávku zboží s upozorněním "Starší 18-ti let", zákazník stvrzuje, že tuto podmínku splňuje a je osobou oprávněnou k nákupu zboží. Tato skutečnost může být ověřena při dodání zboží.
Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží zákazníkem v místě jeho dodání a jeho zaplacení. Tím však není dotčena možnost zákazníka zaplatit objednané zboží před jeho dodáním na účet provozovatele.

 

Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen uvést do registračního formuláře jméno a příjmení, popřípadě název firmy, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, a svoji emailovou adresu či telefon.
Zákazník nejpozději při převzetí objednaného zboží zaplatí konečnou cenu zboží. S konečnou cenou je zákazník již srozuměn při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením.
Zákazník má právo stornovat odeslanou objednávku nejpozději do dne dodání zboží.
Zákazník je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci. Porušení této povinnosti jde k tíži zákazníka.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu  zákazník dává provozovateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech.
Zákazník má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to provozovatele písemnou formou. Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o zákazníkovi z databáze vymazat.

 

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel se zavazuje vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na místo dodání zboží v termínu stanoveném v katalogu zboží. Dodací lhůta objednaného zboží odpovídá vždy dodací lhůtě zboží s nejdelší dodací lhůtou, které se v dané objednávce vyskytuje. Pokud provozovatel nebude moci dodat zboží v takto stanovené dodací lhůtě, bude o tom zákazníka informovat nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí závazné objednávky a současně navrhne náhradní řešení.
Provozovatel se zavazuje vystavit ke každé objednávce dodací list a daňový doklad a předat je zákazníkovi společně se zbožím.
Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Jestliže zákazník uhradil platbu za objednané zboží před jeho dodáním a provozovatel nebude schopen tuto objednávku z jakéhokoliv důvodu uskutečnit, zavazuje se provozovatel tuto skutečnost zákazníkovi oznámit a vrátit mu jím uhrazenou částku zpět na jeho poštovní adresu uvedenou v registračním formuláři.

Odmítnutí objednávky provozovatelem

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným zbožím nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto neakceptuje. Provozovatel zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, vrátí provozovatel zákazníkovi peníze  na účet.

Převzetí zboží

U přebíraného zboží je zákazník povinen se přesvědčit,  zda odpovídá objednanému zboží a není mechanicky poškozeno. V opačném případě je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít. Nadále mu však zůstává zachován nárok na poskytnutí řádného plnění od provozovatele či případně možnost stornovat objednávku zboží.  Na pozdější reklamace nebude brán ohled. Přepravci svým podpisem zákazník stvrzuje, že j zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou.

Záruka-reklamační řád

Na výrobky prodávané internetovým obchodem Drogerie Xantea se vztahuje záruční doba stanovená platným občanským zákoníkem. Zákazník je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o zjištěných vadách. Vyskytnou-li se po převzetí zboží zákazníkem v záruční době vady zboží, je oprávněn uplatnit vůči provozovateli reklamaci vady. Délka záruční doby činí 24 měsíců, u potravinářského zboží 8 dní, u prodeje krmiv 3 týdny, pokud zákon nestanoví jinak. Tato záruční doba vždy běží od převzetí zboží zákazníkem. Reklamaci vady zboží  uplatní zákazník v záruční lhůtě u provozovatele.

Každá reklamace musí obsahovat

 • číslo objednávky
 • popis zjištěných závad, včetně toho, jak se projevují, příp. jak působí na funkčnost zboží
 • kopii dodacího listu, faktury, dokladu o zaplacení

Provozovatel rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom zákazníka elektronickou poštou, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodne na jiném řešení. Provozovatel neodpovídá za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí zákazníkem a za vady způsobené špatnou manipulací se zbožím a jeho neodborným používáním ze strany zákazníka.

Odstoupení zákazníka od kupní smlouvy

Od kupní smlouvy může zákazník odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku bez udání důvodu a jakýchkoli sankcí. Peníze budou provozovatelem  zákazníkovi vráceny do 30 kalendářních dnů. Vrací-li zákazník zboží z důvodů odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jeho převzetí, musí dbát na to, aby bylo:

 • bez známek používání
 • nepoškozené ani jinak znehodnocené
 • kompletní
 • dobře zabaleno proti poškození během přepravy

Pokud bylo zboží používáno, jeho hodnota se tím snížila. Spotřebitel je povinen chybějící hodnotu finančně nahradit dle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku. Nejčastěji to bývá snížením vracené kupní ceny.

Kupní cena bude zákazníkovi provozovatelem vrácena cena zboží ve lhůtě 30 dnů, a to způsobem, který si mezi sebou dohodnou. Poplatky za poštovné a balné apod. se nevrací.

V případě odstoupení od kupní smlouvy  a vrácení zboží  prosíme zákazníky, aby nejprve  kontaktovali  pracovníky provozovatele na emailové adrese: lakozpr@seznam.cz.

Ochrana osobních dat

Osobní údaje zákazníka se provozovatel zavazuje nesdělit třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy dává zákazník souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby internetového obchodu Drogerie Xantea.

Provozovatel se dále zavazuje, že:

 • žádné zákazníkem svěřené osobní údaje nepoužije pro komerční účely nesouvisející s nabídkou tohoto obchodu bez souhlasu vlastníků těchto údajů
 • bude zacházet s těmito údaji zcela důvěrně dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • na přání zákazníka vymaže jeho osobní údaje z obchodní databáze zákazníků

 

Kontaktní údaje provozovatele:

Lakoz CZ s.r.o.

sídlo velkoobchodu: Vintířov 169, 357 44 Vintířov u CHodova

elektronická adresa: lakozpr@seznam.cz

telefon: +420 773 206 145, 774 104 145

 

 

 MTViYmM